“What I hear,
I forget.
What I See,
I remember.
What I do.
I know”

De Perfecte Klas

Een klas waar een prettige en veilige sfeer hangt en waar leerlingen goed en respectvol met elkaar omgaan. Dit wordt ook wel als een perfecte klas gezien. Toch lijkt deze ideaal situatie niet zomaar te ontstaan in klassen op (middelbare) scholen. Goede communicatie en het wijzen op bepaald gedrag is essentieel om dit te bereiken.

Choice Training heeft de training ‘De Perfecte Klas’ ontwikkeld. Een training gericht op effectieve communicatie en respect. De training zorgt ervoor dat leerlingen in een veilige setting bewuster met elkaar om gaan zodat ze minder pesten, elkaar uitlachen en makkelijker hulp bij elkaar zoeken. Het is essentieel dat leerlingen goed met elkaar kunnen omgaan en de sfeer in een klas als veilig en prettig wordt ervaren.

Hoe wordt er gezorgd voor een blijvend resultaat?
Na het volgen van deze training is er niet meteen een perfecte klas. Het is belangrijk om de ijkpunten voor een perfecte klas regelmatig terug laten komen en het gedrag van leerlingen hierop spiegelen. Docenten zullen de ijkpunten voor een perfecte klas, zoals leerlingen dat zelf hebben aangegeven, integreren in hun lessen. Reflecteren op het gedrag van elkaar is essentieel voor een goed verloop van de training.

Lerarentraining:
Het is mogelijk om aansluitend of parallel aan het programma een training voor leraren te volgen ‘Persoonlijke effectiviteit’. Deze training maakt dat de kijk op de leerlingen en de organisatie blijvend veranderen. In de training wordt er vastgesteld hoe het team de samenwerking met elkaar wil vormgeven en welk gedrag hierbij past. Leraren zijn tenslotte het voorbeeld voor leerlingen!

De training ‘De Perfecte Klas’

De aanpak van De Perfecte Klas is een geïntegreerde aanpak om de verantwoordelijkheid binnen onderwijsorganisaties duurzaam te veranderen. Niet door de veranderingen op te leggen maar door veranderingen in te laten zetten door de betrokkenen zelf.
Als er gekozen wordt om te werken aan ‘De Perfecte Klas’ wordt er ook gekozen om als team aan de slag te gaan. De reden is dat alle betrokken partijen op een eenduidige wijze vormgeven aan het gewenste bedrag. Dit betreft de schoolleiding, leraren en leerlingen.
Bij de leerlingen wordt gefocust op het bewustzijnsproces en gedragsveranderingen. Leerlingen worden verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen gedrag tijdens lessen zodat er een effectieve interactie ontstaat in een klas.

Wanneer is de training het meest effectief?
De training is het meest effectief als deze integraal/schoolbreed wordt aangeboden. Op de middelbare school wordt de positie in de klas en wat anderen van een ander vinden steeds belangrijker gevonden. Door het volgen van de training worden leerlingen ondernemender en voelen zich verantwoordelijk voor het gezamenlijk behalen van leerresultaten en de sfeer. Leerlingen staan stil bij de eigen rol en verantwoordelijkheid tijdens de lessen. Ze gaan herkennen waar het beter kan en maken dit dan in de klas constructief bespreekbaar.

 

Hoe worden resultaten behaald?

Als leerlingen beter met elkaar kunnen omgaan en de sfeer in de klas is veilig dan gaan de resultaten bijna als vanzelf omhoog. Leerlingen geven vooraf aan wat zij belangrijk vinden voor een ‘Perfecte Klas’. Dit doen de leerlingen samen met de professionals die met hen in gesprek gaan en een duidelijk beeld in kaart brengen.

Zodra leerlingen uit hun comfortzone worden gehaald, kan er gewerkt worden aan effectief gedrag. Het uit de comfortzone halen van de leerlingen wordt verricht met Action Learning in combinatie met (outdoor) sporten. In deze sporten zitten veel persoonlijke uitdagingen verscholen en lokken de leerlingen uit zichzelf te zijn en dit aan de medeleerlingen te laten zien. Begrip voor elkaar en verantwoordelijkheid gaan hand in hand.